Dobre praktyki z wizyt studyjnych | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

Informacje bieżące
Wizyty studyjne

Dobre praktyki z wizyt studyjnych

Prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, możliwych form współpracy różnych instytucji, a zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES), a także prezentacja dobrych praktyk w funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych (CUS) i ich współpracy z sektorem ekonomii społecznej – to główne cele trzech krajowych wizyt studyjnych, które w czerwcu i w lipcu zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Wszystkie wizyty odbyły się do Wielkopolski. Pierwszym przystankiem był Urząd Miejski w Sompolnie, gdzie władze samorządowe zaprezentowały dobre praktyki i korzyści ze współpracy z sektorem ekonomii społecznej, a zwłaszcza z dwiema spółdzielniami socjalnymi: „Nasza Przyszłość” oraz „Dobre Danie”. Kolejnym punktem wizyty był CUS w Jarocinie i przykłady zaangażowania podmiotów ekonomii społecznej w działalność tego typu instytucji. Następnie uczestnicy wizyty zwiedzili Muzeum Rocka w Jarocinie, które posiada bogatą kolekcję związaną z muzyką i popkulturą.

Drugi dzień rozpoczął się od spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, na terenie którego działa wiele podmiotów ekonomii społecznej. Jednym z nich jest Zakład Aktywności Zawodowej – i to był kolejny punkt wizyty. Na zakończenie uczestnicy wyjazdu studyjnego spotkali się z przedstawicielami CUS w Rawiczu, którzy zaprezentowali historię tej instytucji, podkreślając rolę podmiotów ekonomii społecznej w jej funkcjonowaniu.

Wizyty studyjne zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej.